Disclaimer

 

Rechten/intellectueel eigendom

Vrijwel alle rechten op de inhoud van deze internetsite met de domeinnaam rekelproducties.nl berusten bij Rekel Producties. In een enkel geval is een videofragment op rekelproducties.nl afgekocht door een opdrachtgever. Rekel heeft van hen toestemming het geselecteerde videofragment te publiceren op rekelproducties.nl en op allerhande social media/ platforms waarop Rekel actief is.

Gebruiker van rekelproducties.nl erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van Rekel Producties -met uitzondering van de videofragmenten waarvan de rechten zijn afgekocht- op de inhoud van rekelproducties.nl, zowel in haar geheel, als gedeelten daaruit, danwel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanig daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of prestatie door een ander dan Rekel Producties.

Gebruiker mag de inhoud van rekelproducties.nl slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit rekelproducties.nl openbaar te maken, te kopiƫren, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te verschijnen of anderszins openbaar te maken.

De verwerking van de gegevens op rekelproducties.nl is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Iedere vorm van auteursrechten schending zal derhalve juridisch aangepakt worden.

Overige verwerpingen

  • Rekel Producties is niet verantwoordelijk voor pagina?s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.
  • Rekel Producties geeft geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld.
  • Rekel Producties kan geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.